logo

รางวัลและผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รางวัลจาก Startup U League Camp

ประกาศผลแล้วจ้าสำหรับStartup U League Camp ยินดีกับน้อง …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รางวัลจาก Startup U League Camp Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 รอบภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                                        …

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 รอบภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ น้องต้น ประสิทธิ์ แซ่อุ่ย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ขอแสดงความยินดีกับ น้องต้น ประสิทธิ์ แซ่อุ่ย นักศึกษาหล …

ขอแสดงความยินดีกับ น้องต้น ประสิทธิ์ แซ่อุ่ย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร Read More »

ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม GYSS ประจำปี 2560

อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำหลักสู …

ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 1 ใน 5 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม GYSS ประจำปี 2560 Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาชว์ พรหมรักษา : สนใจศึกษาการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายกลไกการเกิดการถ่ายโอนความร้อนกับการถ่ายโอนมวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาชว์ พรหมรักษา สนใจศึกษาการสร้า …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาชว์ พรหมรักษา : สนใจศึกษาการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายกลไกการเกิดการถ่ายโอนความร้อนกับการถ่ายโอนมวล Read More »

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นายวัช …

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลระดับชาติ Read More »

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม …

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

บริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ดมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

บริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ดมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา …

บริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ดมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี อาจารย์ประจำสำนั …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »