ล่าสุด

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย)

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย)
**ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**
รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวรายา รอดจิตต์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
รางวัลชมเชย
นางสาวรุ่งกานต์ ยังอภัย หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
นางสาวปวีณนุช ภักดีชน หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
**ประเภทนวัตกรรม**
รางวัลชนะเลิศ
นายชวรัตน์ ติวเถาว์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
ประเภทนานาชาติ
**รางวัลชนะเลิศ**
นางสาวนาเดีย เล๊ายีตา หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของแต่ละประเภท จะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

อนึ่ง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นประจำทุกภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่เพื่อนนักศึกษา รุ่นน้อง และคณาจารย์ของแต่ละหลักสูตร

รศ.ดร. นิรันดร มาแทน ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม”

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 61 เวลา 10.00-13.00 น.
ศาสตราจารย์ น.สพ.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ที่ปรึกษาสภานักวิจัย เป็นประธานในการประชุมสภานักวิจัย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการสภานักวิจัย โดยมี ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการโอกาสนี้ รศ.ดร. นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ และเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม” จาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้ให้เกียรติบรรยาย ในกิจกรรม 10 minutes talk แก่คณะกรรมการผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้

นักศึกษาปริญาโทหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแบบบรรยาย ระดับดี

 

 

 

 

 

นายวิทยา อาวุธเพชร นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานบรรยาย ระดับดี จากการนำเสนอผลงานจากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประเมินค่าดัชนีความวิกฤตด้านน้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ในงานประชุมดังกล่าวมีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมร่วมนำเสนอผลงานอีก 3 คน คือ นายสุรชัย นำนาผล นำเสนอเรื่อง “การจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาโครงการชลประทานโดยวิธีวิเคราะห์ตามลำดับชั้น : กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง” นายปกรณ์ ณ ศิริ นำเสนอเรื่อง “โค้งการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมโดยวิธีฮาร์โมนีเซิร์ซ : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส” และนายสรายุทธ์ นาครอด นำเสนอเรื่อง “การจำลองการพังทลายของเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส จังหวัดนครศรีธรรมราช”

ser