หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

ชื่อ – สกุล

โทรศัพท์

E-MAIL

ห้องทำงาน

อาจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ 0-7567-2335 smonthia@wu.ac.th 116
ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ 0-7567-3372 dpakorn@wu.ac.th 103
อาจารย์ ดร.กัมปนาท สุขมาก 0-7567-2343 gampanart.su@wu.ac.th 107
อาจารย์ ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล 0-7567-2342 kittipong.ku@wu.ac.th 136
อาจารย์ ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์

0-7567-3833,

0-7567-2320

snukul@wu.ac.th 109
อาจารย์ ดร.ปฏิมาพร สุขมาก 0-7567-2394 patimapon.su@wu.ac.th 132
ผศ. สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ 0-7567-2346 lsatjapa@wu.ac.th 134
อาจารย์ ดร. เรจีย์  แก้วส่อง  – raejee.ka@wu.ac.th 225
อาจารย์ ผศ.วริษฐ์  วิปุลานุสาสน์ 0-7567-2334 wwarit@wu.ac.th ลาศึกษาต่อ
นักวิชาการ
นายกรกช โกศล 0-7567-2325 korrakot.ko@wu.ac.th 124

 

ser