โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ Ecotoxicology Biogeochemistry Water Pollution
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2337, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2337, 2304-5
E - mail chuthamat.ra@wu.ac.th
ดร.รุ่งเรือง จันทา
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ

Air Pollution

Air Pollution Model

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2385, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2385, 2304-5
E - mailrungruang.ja@wu.ac.th
อาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์
อาจารย์วิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ Natural Resources Conservation and Management and Community Participation Water Quality Management Environmental Impact Assessment
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2307, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2307, 2304-5
E - mail kjenjira@wu.ac.th
อาจารย์สุธีระ ทองขาว
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ

Environmental Management

Geoinformatic Technology and Aquatic Science

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2316, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2316, 2304-5
E - mailtsuthira@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณ์นารา ขวัญชุม
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ความเชี่ยวชาญ

Environmental Management

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2306, 0-7567-2304-5
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2306, 2304-5
E - maillaksanara.kh@wu.ac.th
Facebook Comments Box