โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

United Nations’ SDGs 04 Quality education

SDGs
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ... " บทบาท wood adhesive polymer ในอุตสาหกรรมไม้ " โดยท่านวิทยากรพิเศษ คุณอนุพงศ์ อินทวงศ์

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สู่เส้นทางอาชีพปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยวิทยากร คุณอนุพงศ์ อินทวงศ์

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ห

Read More »
หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สู่เส้นทางอาชีพปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สู่เส้นทางอาชีพปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยวิทยากร คุณสุพัฒตรา องคุตรานนท์ และ คุณนันทิยา มหิงสุพรรณ

ในวันที่ 4 สิงหาคม  2564

Read More »
Facebook Comments Box