Home / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ชื่อ – สกุล

โทรศัพท์

E-MAIL

ห้องทำงาน

อาจารย์ ดร. อนุรักษ์  ถุงทอง 0-7567-2319 anurak.th@wu.ac.th  127
ผศ.ดร. วิจิตรา  เพ็ชรกิจ 0-7567-2327 pwijittr@wu.ac.th  117
รศ.ดร. วัฒนพงศ์  เกิดทองมี 0-7567-2318 kwattana@wu.ac.th  150
อาจารย์ กรกต  สุวรรณรัตน์  0-7567-2333 skorakot@wu.ac.th   147
อาจารย์ นพปฎล  คงสมบัติ 0-7567-2323 knoppado@wu.ac.th  119
อาจารย์อธิณัฎฐ์  ปะลาวัน 0-7567-2304 patinat@wu.ac.th 113
อาจารย์ชิระวัฒน์  วัฒนพานิช 0-7567-2388 wchirawa@wu.ac.th ลาศึกษาต่อ
นักวิชาการ
นาง ณัฐวรรณ  แก้วรัตน์ 0-7567-2324 nattawan.m-@wu.ac.th 124

 

ser