เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ยึดถือวัฒนธรรม WALAILAK for All (วลัยลักษณ์เพื่อปวงชน) เป็นหลักปฏิบัติ ตามแนวนโยบายมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะการบริหารงาน แบบระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ คือ
           W – Wisdom                    มุ่งสู่ปัญญา
           A – Advancement           ล้ำหน้า สร้างสิ่งใหม่
           L – Loyalty                        มอบใจให้องค์กร
           A – Altruism                     เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
           I – Integrity                       ยืนบนฐานความซื่อสัตย์
           L – Lean                            กะทัดรัด เด่นชัดในคุณค่า
           A – Accountability           ตรวจตราความรับผิดชอบ
           K – Knowledge Sharing  ใฝ่รู้รอบ มอบแบ่งปัน

Facebook Comments Box