เป้าหมายและวัตถุประสงค์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังนี้
       1) ผลิตวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานของประเทศและระดับสากล มีจิตสำนึกสาธารณะและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
       2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       3) จัดบริการวิชาการทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ
       4) ให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการทำนุบำรุง ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม

Facebook Comments Box