กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 5ส

1.ประชุมคณะกรรมการ 5 ส ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัส ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

2.ให้ความรู้เกี่ยวกับ 5 ส กับอาจารย์ใหม่ ในวันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563

3. เข้าแนะนำห้องคณาจารย์ ในวันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563

4.สำรวจภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารวิชาการ 4 ในวันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563

5.รูปภาพ ข้อมูลกิจกรรมตามแผนปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน (ก่อนทั้ง-หลังทำ) 

Facebook Comments