5ส Green สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

1.ประชุมคณะกรรมการ 5 ส ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัส ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

2.ให้ความรู้เกี่ยวกับ 5 ส กับอาจารย์ใหม่ ในวันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563

 

 

3. เข้าแนะนำห้องคณาจารย์ ในวันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563

 

 

4.สำรวจภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารวิชาการ 4 ในวันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563

 

 

5.รูปภาพ ข้อมูลกิจกรรมตามแผนปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน (ก่อนทั้ง-หลังทำ) 

ประจำปี 2562

ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 1/2562 : 4.87

ผลคะแนน Audit ครั้งที่ 1/2562 : 4.93

ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 2/2562 : 4.92

ผลคะแนน Audit ครั้งที่ 2/2562 : 4.76

ประจำปี 2561

ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 1/2561 : 4.84

ผลคะแนน Audit ครั้งที่ 1/2561 : 4.64

ผลคะแนน Self Audit ครั้งที่ 1/2561 : 4.45

ผลคะแนน Audit ครั้งที่ 1/2561 : 4.75

Facebook Comments
ser