logo

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการค่าย Electrical Camp

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการค่าย Electrical Camp ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้น้องๆ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยีต่างๆ อีกทั้งยังได้เรียนรู้และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ หน่วยงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนเมื่อเข้ามาศึกษาต่อ โดยมีพี่ๆ และคณาจารย์คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
ด้วยทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นสาขาหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง เพราะได้รับค่าตอบแทนสูง อีกทั้งวิศวกรไฟฟ้าเป็นที่ต้องการของตลาดงาน ทำให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสนใจเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิชานี้ค่อนข้างมาก แต่นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ บริบทของศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ว่าควรมีความรู้หรือพื้นฐานทางด้านใดบ้าง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้าอย่างแท้จริง เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะทำงานลักษณะใดได้บ้าง มีแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าอย่างไร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จึง ตระหนักถึงความจำเป็นที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สมควรได้รับข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจและเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขานี้อย่างเหมาะสม และประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง จึงจัดกิจกรรมแนะแนวในชื่อ โครงการ ค่ายแนะนำวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่1 (Electrical Engineering Camp #1)

Facebook Comments Box