โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับวิศวกรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Faculty of Civil Engineering walailak University with engineers from the Office of Public Works and Town & Country Planning Nakhon Si Thammarat Province to inspect the building of the children’s and family homes

from the Department of Children and Youth Affairs wishing to give the field of civil engineering School of Engineering and Technology Walailak University Serve as a consultant for services to conduct surveys. and assess the strength of the structure of the 2-storey children’s and family’s home building because the building is quite old and some found cracks in the concrete structure Due to rust from the reinforcement inside the concrete and the subsidence was found. and tilted towards the back In addition, the employer wishes to use it as information for building renovations. so to add Confidence to building occupants of the security. and can be used for the intended purpose in the field of civil engineering School of Engineering and Technology Walailak University As a consulting company Building survey work by expert personnel who have expertise in both surveying and inspecting the project Create and edit design therefore wishes to present a technical and financial proposal for service work of the survey and inspection of buildings and the analysis and assessment of structural strength in such projects including suggestions for improvements and collect the results of the preparation of a summary report survey, inspection and structural analysis so that the employer can use the information to be useful for Renovation of the building for the maximum benefit of the project owner.

Civil Engineering Laiwalailak

Facebook Comments Box