โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเคมี “

Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry Mass. Invited alumni to give a special lecture. “Exchange learning Experience in chemical engineering

On Saturday, August 20, 2022, Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry Program School of Engineering and Technology Organized a special lecture by a special guest speaker Alumni of Chemical Engineering, Class 13, Ms. Wimonmas Kamutchat Hermansen, Position Subject matter expert Sterility testing – QC
, Fresenius Kabi – Norway, and Alumni, Class 18, Mr. Krisda Kaewprasit, Engineering A position, Utac thai limited in activities “Open your mind to the future of chemical engineering and pharmaceutical chemistry” for current students to exchange their experiences in chemical engineering. and the path of choosing future jobs to suit themselves inspiration Guidance on choosing a job job interview Guidelines for doing abroad as well as to open the world to all students of chemical engineering and pharmaceutical chemistry.

with courses in chemical engineering and pharmaceutical chemistry has organized teaching by focusing on learning management in the classroom study visit combined with practical experience and guidelines for self-development in the professional field By focusing on the development of students’ potential to be academically competent. and have good grades It is one of the main missions of the course. to reduce the drop off rate Reduce loss per generation due to academic performance. and increase/encourage students to have good grades able to study successfully according to the study plan pleasure in learning

Facebook Comments Box