โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนกรกฎาคม 65

Congratulations to the professor of engineering whose work is published in the July 65 Scopus database.

On July 6, 2022, the School of Engineering and Technology Walailak University Congratulations to the faculty with published works In an international academic journal, Scopus database, July 2022.

Journal Quartile Score (Q) is an index value commonly used for quality analysis of academic journals. Percentile can be divided as follows:
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 = Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 % )
, which Quartile Score will consider in terms of capital or Publication prize money to encourage researchers to continue. by in July Faculty members have published 2 research articles in the database Scopus Quartile 1 and Scopus Quartile 2. The School of Engineering and Technology would like to congratulate the faculty who have published research papers as follows. this
1. Ajarn Dr. Karunrat Thammarak and Asst. Prof. Yaowaret Sirisathitkul Computer and Electronics Engineering, Civil Engineering Journal, Q2, with a 65th percentile

2. Assoc. Prof. Dr. Wattanapong Kerdthongmee, Computer Engineering and Electronics, Emerging Science Journal, Q1 with 85th percentile

3. Assoc. Prof. Dr. Nattawit Wattanasakulpong and Ajarn Dr. Supakit Eadtrong, Department of Mechanical Engineering and Robotics, International Journal of Structural Stability and Dynamics, Q1, which has a percentage of 84 and ISI Impact. factor 2.957

Facebook Comments Box