โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดบรรยาย PEP Talk โดยคุณนที รุ่งเจริญถาวร

Petrochemical and Polymers, Walailak University organized a PEP Talk by Natee Rungcharoenthavorn

On July 18, 2022, Petrochemical and Polymer Curriculum organized the 2nd PEP Talk 2022 project by Khun Sarunyu Chuchuen, on the topic of “Sharing experience from process engineer to business development”, in which Khun Khorn gave his experience. The lecturer’s actual work, as well as advice on how to prepare students for their future careers, gives students knowledge and understanding of the field that the speaker has gone through and answers questions. For students who have additional doubts, it will greatly benefit the students who attend this special lecture.

with petrochemical and polymer courses School of Engineering and Technology Walailak University It is hoped that the students of the school can study in the university according to the study plan happy to study and have participated in various activities creatively Have a positive outlook and attitude can solve problems that happened to themselves appropriately, including receiving information of the school in a timely manner

Facebook Comments Box