โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวะ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง

Faculty of Engineering publicizes the course with the Education Service Center Wat Khuan Wiset Foundation Secondary School, Trang Province

On July 26, 2022, faculty members and academics in electrical engineering program Computer Engineering and Artificial Intelligence Petrochemical and Polymer, Civil Engineering, Chemical and Pharmaceutical Engineering and mechanical engineering and robotics. School of Engineering and Technology Walailak University Publicize the curriculum of Wat Khuan Wiset Foundation Secondary School, Trang Province, which has 70 students participating in this activity, which are Mathayomsuksa 6 students. In order for students who are pursuing high school education to know the information about the admissions system in higher education institutions, the TCAS system, for the academic year 2023.

proactive public relations It is an activity that needs to be carried out because This will make the field of study more known to students. This will increase the choice for students who are interested in studying in this field to receive accurate information in terms of teaching and learning. Extracurricular Activities including occupation after graduation In which such activities will include lectures from the faculty members. and alumni of the school who come to study in the field It is expected that such activities will increase the number of students who will be enrolled in order to promote the course to be more well known and familiar with the students. and for the general public to know the information of the course nature of study increased teaching This creates an incentive for admission to the course of the School of Engineering and Technology.

Facebook Comments Box