โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดบรรยาย PEP Talk โดยคุณศรัณยู ชูชื่น

Petrochemical and Polymers, Walailak University organized a PEP Talk by Mr. Sarunyu Chuchuen

On June 27, 2022, Petrochemical and Polymer Course, organized the 1st PEP Talk 2022 project by the special speaker Khun Sarunyu Chuchuen, Deputy Manager of Construction Engineering, CUEL Company Limited. The actual work of the speaker giving students knowledge and understanding in the field of work that the speaker has been in this is very.

with petrochemical and polymer courses School of Engineering and Technology Walailak University It is expected that the students of the school can study in the university according to the study plan happy to study and have participated in various activities creatively have a positive outlook and attitude can solve problems that happened to themselves appropriately, including receiving information of the school in a timely manner.

Facebook Comments Box