โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Grand Opening welcomes students of mechanical engineering and robotics class 1

Grand Opening ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ รุ่นที่ 1

On Tuesday, February 8, 2022 from 11:00 a.m. to 1:00 p.m. in the field of Mechanical and Robotics Engineering School of Engineering and Technology Walailak University Organized a Grand Opening event to welcome students in Mechanical Engineering and Robotics, Class 1 at the Architecture Building Zone F, 1st Floor, under Covid-19 Prevention Measures. Associate Professor Dr. Suraswadee Kulboon Korkua, Dean of the School of Engineering and Technology presided over the opening ceremony along with giving lectures to students who participated in this activity as well

The Grand Opening event is a welcoming event for students of Mechanical Engineering and Robotics, Generation 1, with the objective of being an official reception for the first generation of students. It creates a relationship between students, teachers and staff in a friendly atmosphere. Promote awareness of love and cherish towards the institution Convince students of the potential of mechanical engineering and robotics programs for the future of students.

During the event, there were discussions. Greetings in unison between students and teachers for the first time. After the on-site teaching has been opened, there are also various prize giving activities. Many for lucky students such as a notebook computer, 1 prize, a scholarship worth 3,000 baht, 1 prize, a scholarship worth 500 baht, 300 baht and 200 baht, 1 prize each, etc. It is given to all students of mechanical engineering and robotics class 1

After the activity, the faculty, students and staff of the School of Engineering and Technology who participated in the activity had lunch together with support from the Faculty of Engineering and Robotics.

Facebook Comments Box