โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์เพื่อสังคม สร้างเครื่องผสมน้ำยางพาราให้กับสหกรณ์ชาวสวนยางเพื่อผลิตเสาจราจรบอกทาง

Mechanical Engineering and Social Robots Build a rubber mixer for the rubber plantation cooperative to produce road poles.

On Thursday, December 16, 2021, the mechanical engineering and robotics program faculty School of Engineering and Technology Walailak University, led by Assoc. Prof. Dr. Nattawit Wattanasakulpong and his team, delivered a rubber mixer to Ban Nong Krok Rubber Plantation Fund Cooperative Limited, Nong Prue Subdistrict, Ratsada District, Trang Province, to be used for pillar production. road traffic

The latex mixer was designed and built by mechanical engineering and robotics faculty. together with the staff of Ban Nong Krok Rubber Replanting Fund Co., Ltd. to produce road poles With the goal of increasing the production capacity to more than 1 plant per minute, the latex mixer has been designed to be easy to use. Maintenance is convenient and the production cost is not high For the latex mixer that has been delivered this time, it is a prototype that the designer and builder has tried to use in a real factory to collect data for further development and improvement of the efficiency of the water mixer. future rubber

Traffic poles made from rubber latex are innovations that were developed and created by a group of rubber farmers in Ban Nong Khrok and have cooperated in delivering road poles to rural roads for practical use. The road poles made from para rubber will help reduce the severity of road accidents. Increase channels for using more rubber in the country and help raise the price of domestic rubber Therefore, the mechanical engineering and robotics course saw the importance of this and took part in the construction of a rubber mixer for the production of road poles.

Facebook Comments Box