โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ "การสร้างแรงบันดาลในใจการเรียน"

Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry Mass. Invited alumni to give a special lecture “Creating inspiration in the mind of learning”

On Saturday, December 4, 2021, Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry Program School of Engineering and Technology Organized a special lecture by a special guest speaker Alumni of Chemical Engineering, Batch 13, Ms. Chamaiporn Kumarchan, in the activity “Open Your Mind to the Future of Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry” for students who have been selected to study at the bachelor’s degree program in Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry. To prepare before entering the study on the topic “Creating inspiration in the mind of learning”

with courses in chemical engineering and pharmaceutical chemistry has organized teaching by focusing on learning management in the classroom study tour combined with practical experience and guidelines for self-development in the professional field by focusing on the development of students’ potential to be academically competent and have good grades It is one of the main missions of the course. to reduce the drop off rate Reduce loss per generation due to academic performance. and increase/encourage students to have good grades able to study successfully according to the study plan happiness in learning

Facebook Comments Box