โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ ลงนาม MOU กับบริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)

Petrochemical and Polymers, Walailak University joins the meeting to develop research projects looking forward to 2023

On 24 November 64, there was a meeting to determine the direction of the research project. The Center of Excellence in Petrochemical and Materials Technology, led by Prof. Dr. Hathaikan Manatpiya and Prof. Dr. Bunyarat Kitiyanan, the director and deputy director of the center, respectively, discussed together with the head of the joint institute of the center, namely Prof. Dr. Pramoj Rangsanwijit (Dean of the College of Petroleum and Petrochemical, Chulalongkorn University) Prof. Dr. Dao Atong (Head of Materials Science, Chulalongkorn University) Successful (Head of Department of Technical Chemistry, Chulalongkorn University) Assoc. Prof. Dr. Thanit Pranee Nararat (Representative of the Head of Department of Chemistry, Chulalongkorn University) Assoc. Prof. Dr. Niti Yongvanich (Head of Department of Materials Science and Engineering, Silpakorn University) Assoc. Prof. Dr. Chaiwat Love Sakulphiwat (Head of Polymer Engineering Suranaree University of Technology) and Asst. Prof. Dr. Kesara Seneesrisakul (Acting Head of Petrochemical and Polymers Branch, M. Walailak), with the center’s team Research projects and cooperation with the industry attended the hearing.

This is to bring the conclusions to plan and develop into a project proposal that will be carried out for the budget of the year 2023, which covers research that meets the needs of the government and industry sectors. including communities in the new world

Facebook Comments Box