logo
วิศวกรรมโยธา ได้จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมเอกสารผลงานเพื่อยื่นขอสามัญวิศวกร" โดย ดร. ธเนศ วีระศิริ

Civil Engineering Organizes Lecture Activities “Preparing portfolio documents for applying for an ordinary engineer” by Dr. Thanet Veerasiri

Friday, November 12, 2021 Civil Engineering Program organized a special lecture on the topic “Preparing portfolio documents for applying for a general engineer”, honored by an external speaker, Dr. Thanet Weerasiri

กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 – 4 และศิษย์เก่าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบถึงวิธีการขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิศวกรรุ่นพี่สู่วิศวกรรุ่นน้อง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายวิศวกรให้เห็นถึงความสำคัญของการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมถึงการแนะนำวิธีการปฏิบัติตนก่อนเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรม

วิศวกรรมไฟฟ้า ประชาสัมพันธฺหลักสูตร

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ ใบกว. ออกโดยสภาวิศวกร จำเป็นสำหรับการทำงานของวิศวกรเฉพาะงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งานและสาธารณชน จะต้องได้รับการอบรมและทดสอบจากสภาวิศวกรในด้าน จรรยาบรรณ ความปลอดภัย กฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมผลกระทบสิ่งแวดล้อม และทักษะวิศวกรรม จึงจะได้เป็นวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมควบคุม ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Facebook Comments Box