โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
แนะแนวออนไลน์ ห้วยยอด ตรัง

Electrical Engineering, Walailak University, public relations online course, Huai Yot School, Trang

Faculty Academics, School of Engineering and Technology Walailak University public relations course Huai Yot School, Trang Province, on September 23, 2021. The activities are organized in an online format ZOOM, where students participated as Secondary School 6 in Science – Mathematics. In order for students who are pursuing high school education to know the information about the admissions system in higher education institutions, the TCAS system for the academic year 2022.

proactive public relations It is an activity that needs to be carried out because This will make the field of study more known to students. This will increase the choice for students who are interested in studying in this field to receive accurate information in terms of teaching and learning. Extracurricular Activities including occupation after graduation In which such activities will include lectures from the faculty members. and alumni of the school who come to study in the field It is expected that such activities will increase the number of students who will come to enroll. To promote the course to be more well known and familiar to the wider students. and for the general public to know the information of the course nature of study increased teaching This creates an incentive for admission to the course of the School of Engineering and Technology.

แนะแนวออนไลน์ ห้วยยอด ตรัง
Facebook Comments Box