โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ ส.วิศวะฯ ร่วมกับอุทยานฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP

Assoc. Prof. Dr. Chairat Siripattana, S. of Engineering, together with Walailak University National Park organized Brain Power Skill UP activity

On August 16, 2021, Asst. Prof. Dr. Anurak Bagthong, Director of Science and Technology Park, together with Assoc. Prof. Dr. Chairat Siripattana, School of Engineering and Technology Walailak University has opened a training course “Monitoring, evaluation and control of biogas plant” under the “Brain Power Skill Up” program, through online training rooms for entrepreneurs. This time, there were 33 people interested in attending training from 19 establishments to build manpower and skills of the future in the region. to meet the needs of the country’s innovation development and to create a drive for the country’s innovation-based economy with the regional science park Conduct training during 16-19 August 2021, total duration 32 hours.

It is a workshop based on basic knowledge. and laboratory research into industry practice. The course will cover basic knowledge in the fields of expanding research results, developing a system for monitoring and controlling the biogas production process. to lead to concrete application in the industry To make the biogas industry have a lower cost. higher efficiency and long-term sustainability industrial personnel training

This will be of great benefit in building and developing skills for the training participants. To be able to use in occupation and earn money in the New Normal era, where many countries, including Thailand, are facing the epidemic situation of the corona virus 2019. Organizing such courses Therefore, it is an important starting point for the preparation of the labor force. to support the sustainable digital era 

Facebook Comments Box