โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Congratulations to the teachers of the School of Engineering and Technology with research papers published (Published) and accepted for publication in quality academic journals in Scopus Quartile 1 with a Percentile ≥ 90

School of Engineering and Technology Congratulations to the teachers in the school who have a portfolio in Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90, counting from the results from October 2020 to June 2021.

ournal Quartile Score (Q) is an index value commonly used for quality analysis of academic journals. Percentile can be divided as follows:
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 = Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 % ),
which Quartile Score will consider in terms of capital or Publication prize money to encourage researchers to continue.

The list of teachers Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90 are as follows:

1. Asst. Prof. Dr. Kittipong Khunjariyakul (Corresponding and First) 94% in Civil Engineering 2. Assoc. Prof. Dr. Suthon Sriwaro (Corresponding) 94% in Petrochemical and Polymers

-Scientific Reports 93%
Assoc. Prof. Dr. Kamchai Nuititikul (Corresponding and First), Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry

-Mechanics of Materials 90% Assoc. Prof. Dr. Nirandorn Matan (Corresponding) in Petrochemical and Polymers and Asst. Prof. Dr. Sajjapan Leelatanon (First) in Civil Engineering

– Journal of Building Engineering: 97 % Assoc. Prof. Dr. Suthon Sriwaro, Petrochemical and Polymers Branch

– Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity: 96 % Asst. Prof. Dr. Puttiporn Thanathammethee Computer Engineering and Artificial Intelligence

– Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity: 93 % Asst. Prof. Dr. Puttiporn Thanathammethee Computer Engineering and Artificial Intelligence

– Sensors : 90 % Asst. Prof. Dr. Atolwit Chantaweerot and Ass. Prof. Dr. Charoenkiat Phochaiya, Electrical Engineering

ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลักษณ์
รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลักษณ์
รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล

ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล

รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร

รศ.ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล

รศ.ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลักษณ์
ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลักษณ์

รศ.ดร.นิรันดร มาแทน  

ผศ.ดร.สัจจพันธ์ ลีละตานนท์

ผศ.ดร.พุทธิพร ธนธรรมเมธี

ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลักษณ์
ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลักษณ์

ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ 

ผศ.ดร. เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ

Facebook Comments Box