โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์”

Lecturer Dr. Kesara Seneesrisakul Appointed by the University Council to hold the position “Assistant Professor”

School of Engineering and Technology Walailak University Congratulations to Ajarn Dr. Kesara Seneesrisakul Lecturer of Petrochemical and Polymers Program On the occasion of being appointed by the University Council to hold the position “Assistant Professor”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล

Assistant Professor Dr. Kesara Seneesrisakul Served as Acting Head of Petrochemical and Polymers Branch was appointed to an academic position as assistant professor Chemical Engineering (Programme code 1101)
Graduated with a doctorate degree in the field. petrochemical technology from Chulalongkorn University
Expertise/research in Biofuel production, Anaerobic digestion, Lignocellulose, conversion, Porous materials.
Outstanding research results are…
1. Seneesrisakul, K., Jantaruksa, T., Jiraprasertwong, A., Pornmai, K., Rangsunvigit, P. ., & Chavadej, S. (2021). Effects of the reactor volumetric ratio and recycle ratio on the methane and energy productivity of a three-step anaerobic sequencing batch reactor (3S-ASBR) treating ethanol wastewater. Energy, 227, 120512.
2. Seneesrisakul, K., Kanokkarn, P., Charoensaeng, A., & Chavadej, S. (2021). Motor oil removal from water by continuous froth flotation: The influence of surfactant structure on interfacial adsorption and foam properties. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 618, 126499.
3. Jiraprasertwong, A., Seneesrisakul, K., Pornmai, K., & Chavadej, S. (2020). High methanogenic activity of a three-stage UASB in relation to the granular sludge formation. Science of The Total Environment, 724, 138145.

Facebook Comments Box