โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรมขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมรับฟัง "การอบรม หลักสูตรมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001"

Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry, Walailak University organized a lecture event to educate “Measures course Environmental Management ISO 14001”

On August 7-8, 2021 in Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry
School of Engineering and Technology Walailak University Organize “training” activities Measures course Environmental Management ISO 14001″ by a special speaker, an expert Asst. Prof. Dr. Kowit Suwanhong, a lecturer from Burapha University

Facebook Comments Box