โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "โลกของหุ่นยนต์" (World of Robots)

Mechanical Engineering and Robotics, Walailak University organized a lecture event to educate about “World of Robots” (World of Robots)

วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "โลกของหุ่นยนต์" (World of Robots)

On Saturday, July 31, 2021, the mechanical engineering and robotics course Walailak University Organized lecture activities to educate about “World of Robots” for 6th grade students interested in innovation And robotics technology both now and in the future by speakers Asst. Prof. Supachai Vongbunyong, a specialist in robotics directly through the Zoom Meeting system.

      Bachelor of Engineering Program Mechanical Engineering and Robotics It is a field of study opened in 2021 to study the utilization of mechanical energy and the transmission of such energy through various mechanisms. through automatic control To produce graduates with professional knowledge and morality, responding to the needs of the nation’s manpower for economic and social development. The development of a country is necessary to rely on science, technology, research and new innovations to increase its competitiveness with civilized nations.

      This training will enable students in mechanical engineering and robotics to School of Engineering and Technology Walailak University and those who are interested in gaining knowledge about current and future technologies and innovations of mechanical engineering and robotics Get to know the development trend of technology. and related innovations Until the career after graduation in which such activities There is a lecture by an expert on building robots. (via online channels) It is expected that such activities will increase the knowledge of students and those who are interested even more.

Facebook Comments Box