โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สู่เส้นทางอาชีพปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยวิทยากร คุณนฤตย์ อธิพงษ์อาภรณ์

Petrochemical and Polymers Course Organized a learning exchange project on Petrochemical and Polymer Career Path by Khun Narit Athipongarporn

      On July 15, 2021, petrochemical and polymer courses Organized a learning exchange project on Petrochemical and Polymer Career Path by Khun Narit Athipongarporn In the topic “Working in the Petrochemical Industry: From classroom to onsite” where the speaker has conveyed his experience. The actual work of the speaker giving students knowledge and understanding in the field of work that the speaker has been through and answering questions for students who have additional questions, making it useful to students who attend special lectures this is very

      with petrochemical and polymer courses School of Engineering and Technology Walailak University It is hoped that the students of the school can study in the university according to the study plan happy to study and have participated in various activities creatively Have a positive outlook and attitude can solve problems that happened to themselves appropriately, including receiving information of the school in a timely manner

        For this reason, the course Therefore, an event has been organized to invite external speakers who are successful in the petrochemical and polymer professions to share their experiences with the students of the program. for students of the course to understand the nature of work foreseeing future career paths in the industry or planning for further education at a higher level It is also the participation in activities between students together. talked in a friendly atmosphere As a result, students have a better learning process and planning for the future.

Facebook Comments Box