โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry Organized a special lecture on the topic …preparing in the future industry…preparing before cooperative education

On Saturday, July 17, 2021 in Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry Organize activities to prepare before going out for cooperative education by organizing a special lecture by a special speaker Alumni of Chemical Engineering, Class 13, Ms. Chamaiporn Kumarchan and a lecture on the topic “Personality development and communication at work” by a special guest speaker Ajarn Thaddao Rakmuk from the School of Liberal Arts have fun Get ideas on how to prepare for work and personality development techniques. ready for cooperative education and ready to work in the future The course would like to thank both speakers for taking the time to give good ideas.

สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ...การเตรียมความพร้อมในอุตสาหกรรมในอนาคต...เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา
สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ...การเตรียมความพร้อมในอุตสาหกรรมในอนาคต...เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา
Facebook Comments Box