โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมกระบวนการซอฟต์แวร์แบบ Scrum

Computer Engineering and Intelligent Systems Walailak University organized a Scrum-based software process activity.

Software engineering courses Computer Engineering and Intelligent Systems has organized a Scrum software process activity on April 24, 2021 from 1:00 PM – 5:00 PM via the online channel Microsoft Team program by Coach P Kae. Alumni with great ability in Agile Coaching to convey the experience to the youngsters.

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมกระบวนการซอฟต์แวร์แบบ Scrum

Activities were held for students in software engineering courses. Computer Engineering and Intelligent Systems, Walailak University. Within activities, activities are grouped according to the Scrum software development process, learn the theory of SCRUM software processes and the practices that software companies have applied. It is a software process that supports complex issues and supports changing Requirements well and is also a preparation for the next semester of cooperative education. Where students within the group will learn their roles in different processes And understand the role In order for students to take action and learn from real work

Facebook Comments Box