แวววรรณ อินทร์ขัน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ ” Pre Talent Mobility”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กับคณาจารย์ที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน ” Pre Talent Mobility” ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 30,000 บาทต่อข้อเสนอโครงการ โดยมีคณาจารย์ในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนสนับสนุนดังนี้ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา เชาวนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ในหัวข้อวิจัย “การศึกษาความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างปัจจัยการผลิตและคุณสมบัติของแผ่นใยไม้อัดความหนาปานกลาง” 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชิด สระโมฬี อาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ในหัวข้อวิจัย “การขยายสเกลการเตรียมยางธรรมชาติอิพอกไซด์จากหางน้ำยาง” 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมาพร สุขมาก อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ในหัวข้อวิจัย “แผ่นพื้นสำเร็จรูปเหลือทิ้งบดผสมดินเหนียวสำหรับเป็นวัสดุพื้นทางหินคลุก” 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ในหัวข้อวิจัย “การพัฒนาระบบคานเหล็กประกอบจากแผ่นเหล็กแบบมีช่องเปิดสำหรับพื้นชนิดบาง” ขอบคุณข้อมูลจาก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More »

Congratulations to the Master. S. Engineering and Technology Funded to support research on the “Pre Talent Mobility” project

School of Engineering and Technology With the faculty funded to support the preparation for the promotion of science, technology and innovation personnel from universities and government research institutions to work to increase capacity in the private sector “Pre Talent Mobility” of the year 2020 as Amount 30,000 baht per project …

Read More »

Congratulations to the Master. S. Engineering and Technology That has been funded to support research in the 2nd IP Audit project

School of Engineering and Technology Congratulations to the funded researchers to support the research in the 2nd IP Audit project organized by the Intellectual Property Management and Technology Transfer Department. Science and Technology Park Walailak University Received a fund to support research in the “IP Audit Round 2” project in …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit รอบที่ 2”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit รอบที่2” ซึ่งจัดโดยฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit รอบที่2” เป็นเงินจำนวน 50,000 บาทต่อทุน เพื่อเป็นการยกระดับและต่อยอดงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ในเชิงพานิชย์ได้ โดยคณาจารย์ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับทุนวิจัย คือ 1.ประเภททุนต่อยอดเทคโนโลยี หัวข้อวิจัย “การศึกษาประสิทธิภาพและวิเคราะห์พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของผนังแบบดั้งเดิมและผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง”  ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร เลขที่ “2003001173 ผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง”  มีหัวหน้าโครงการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ และ ผู้ร่วมวิจัย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์  อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา บ้านตัวอย่างที่ใช้ผนังแบบรังผึ้ง สำหรับทดสอบการป้องกันความร้อน ด้านหลังอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์ 2.ประเภททุนพิสูจน์เทคโนโลยี …

Read More »

Congratulations to Asst. Prof. Kittiphong Khun Jariyakul received the Outstanding Researcher Award 2020

School of Engineering and Technology Walailak University Congratulations to Asst. Prof. Dr. Kittiphong Khun Jariyakul, who is a Lecturer in Civil Engineering. That has received the prestigious research award, outstanding young researchers Walailak University Congratulations to all 3 types of outstanding researchers for Year 2020: Type 1 High quality publication …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยผลงานนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ทั้ง 3 ประเภท คือ ประเภท ที่ 1 High quality publication (Q1) ประเภทที่ 2 Research productivity (Scopus/ISI) และประเภทที่ 3 International collaboration Q1 และ Q2 โดย ผศ.ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล ได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 High quality publication (Q1) จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ Q1 …

Read More »

Dean of School of Engineering and Technology Meet new students of the year 2020

On Friday 12 June 2020, School of Engineering and Technology Walailak University Organize activities to meet with advisors for new students, number 63, by Associate Professor Dr. Surasawadee Kulboonkoekue, Dean of the School of Engineering and Technology. Welcome speech for the new year 256 students The School of Engineering and …

Read More »

Asst. Prof. Dr. Nirattisai Rakmak S. Engineering and Technology together with the Academic Services Center Join forces to build a biogas system from pig manure to create a sustainable self-reliance model

On 1 – 5 June 2020, Walailak University Led by Assistant Professor Dr. Nirattisai Rakmak and Mr Kunakorn Phayungphan, Research Assistant, School of Engineering and Technology Along with the working group of the Academic Services Center “Field installation and testing of biogas production system” at the Walailak Phatthana Community, Tha …

Read More »

คณบดีสำนักวิชา​วิศวกรรม​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ พบนักศึกษาใหม่​ ประจำปี​ 2563

ในวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักวิชาวิศวกรรม​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 63 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ คณบดีสำนักวิชา​วิศวกรรม​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่​ ประจำปี​ 256 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตร คือ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ วิศวกรรมเคมี ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ และวิศวกรรมโยธา ฟังคลิป (Click)  

Read More »

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ผนึกพลังสร้างระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากมูลสุกร ปั้นสู่ครัวเรือนต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 1 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก และนายคุณากร พยุงพันธุ์ ผู้ช่วยวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ “ลงพื้นที่เพื่อติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ” ณ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช           โครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนด้วยการหมักร่วมระหว่างมูลสุกรและเศษเหลือในท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินโครงการวิชาการรับใช้สังคม (Social engagement) ประจำปี 2563 มุ่งเป้าหมายศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมูลสุกรมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพร่วมกับเศษเหลือในชุมชน ซึ่งหากมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ หรือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกรให้ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 การดำเนินโครงการที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจมูลสุกรและของเสียในฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ประเมินความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียเหล่านั้น และประเมินความพร้อมของเกษตรกรต้นแบบ และออกแบบสร้างระบบการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนด้วยการหมักร่วมระหว่างมูลสุกรและเศษเหลือในท้องถิ่น (Biogas) ก๊าซชีวภาพ หรือ Biogas เป็นก๊าซที่ได้จากการหมักมูลสัตว์ …

Read More »
ser