Home / ข่าวสาร / การรับนักศึกษา / ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร ให้สัมภาษณ์หนังสือ Freedom Travel

ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร ให้สัมภาษณ์หนังสือ Freedom Travel

ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร หัวหน้าสาขา วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้ให้สัมภาษณ์ในหนังสือ Freedom Travel เกี่ยวกับการแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท พร้อมทั้งหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก สามารถติดตามรายละเอียดได้จากหนังสือ Freedom Travel ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้

       

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser