Home / กิจกรรมนักศึกษา / กิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

กิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา จัดกิจกรรมที่จัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้จริง และยังเป็นโอกาสที่อาจารย์และนักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน หนึ่งในนั้นได้มีรายวิชา Foundation engineering  โดยได้ศึกษาการเจาะสำรวจดิน บริเวณตึกสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมโดย ผศ.ดร.ปฏิมาพร สุขมาก และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

 

       

 

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser