Home / กิจกรรมสำนักวิชา / กิจกรรมคณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา

กิจกรรมคณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดกิจกรรมคณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารไทยบุรี โดยสำนักวิชา ฯ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษา สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักวิชาได้อย่างทันเหตุการณ์ และการจัดกิจกรรมนี้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาของสำนักวิชามีแนวความคิดและทัศนคติในการการมองโลกเชิงบวก สามารถยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser