Home / กิจกรรมนักศึกษา / หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

ในวันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1.แผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในเทอม 2/2561 เพื่อให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง
2.การสำรวจความต้องการของนักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
3.การรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา
4.ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะและพูดคุยกับนักศึกษา
โดยกิจกรรมนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักศึกษา เนื่องจานักศึกษาได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับหลักสูตร และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser