Home / กิจกรรมสำนักวิชา / คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 สภาวิศวกร นำโดย รองศาสตราจารย์ พิชิต ลํายอง ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser