Home / กิจกรรมสำนักวิชา / สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาคสนามรายวิชา CPE59-101

สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาคสนามรายวิชา CPE59-101

ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาทางสาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาคสนามรายวิชา CPE59-101 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ บริษัทเกษตรลุ่มน้ำ จำกัด วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเปิดทัศนคติในการทำงานจริง และมองเห็นถึงภาพรวมเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser