Home / ข่าวสาร / แสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา

แสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารับเงินทุนสนับสนุน ในการแข่งขัน startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) สนามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 2 ทีม

 

 

1. ทีม joint care
นายกฤฏา แก้วประสิทธิ์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
นายพิทักษ์สิทธิ์ ทรัพย์เจริญ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
2. ทีม SetBall
นายอธิยุต ปานมณี หลักสูตรนิเทศศาสตร์
นางสาวชุลีกร ศรีสุข หลักสูตรนิเทศศาสตร์
นางสาวจันทร์จิราณี เจ๊ะโซ๊ะ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser