Home / รางวัลและผลงาน / ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรมี 2 ท่าน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรมี 2 ท่าน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในวาระก่อนการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์จำนวน 5 รายดังนี้

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา เชาวนะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม้
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
4) อาจารย์ ดร.น้ำฟ้า เสริมแก้ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
5) อาจารย์ ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser