Home / กิจกรรมสำนักวิชา / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

ม.วลัยลักษณ์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน 28,574,300 บาท ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ที่ได้รับทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ให้ความอนุเคราะหฺทุนการศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งการจัดพิธีมอบทุนในครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 105 แหล่งทุน
https://www.wu.ac.th/th/news/13524

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser