Home / กิจกรรมนักศึกษา / “กิจกรรมกีฬาโยธาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาวิศกรรมโยธา

“กิจกรรมกีฬาโยธาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาวิศกรรมโยธา

         

“กิจกรรมกีฬาโยธาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาวิศกรรมโยธา” ระหว่าง วันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มีความใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ภายในหลักสูตร เพื่อที่จะเข้าถึงและรับทราบปัญหาในด้านการเรียน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ตามแผนการเรียนและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในรั่วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์และความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาระหว่างชั้นปี 1-4 ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรมโยธา จึงมีความประสงค์จะขอจัดกิจกรรม “กีฬาโยธาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาวิศวกรรมโยธา” ภายใต้โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser