Home / กิจกรรมสำนักวิชา / ร่วมกันแสดงความยินดีครับ รุ่นพี่ปี4 ในกิจกรรมภูมิใจวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เส้นทางชีวิตบัณฑิตใหม่

ร่วมกันแสดงความยินดีครับ รุ่นพี่ปี4 ในกิจกรรมภูมิใจวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เส้นทางชีวิตบัณฑิตใหม่

 

ร่วมกันแสดงความยินดีครับ รุ่นพี่ปี4 ในกิจกรรมภูมิใจวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เส้นทางชีวิตบัณฑิตใหม่ ในวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4ตึกนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งโครงการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและมั่นใจในการก้าวออกสู่โลกภายนอกให้กับนักศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเวลาอันใกล้นี้มีความพร้อมที่จะก้าวออกสู่โลกภายนอกได้อย่างมั่นใจ ทั้งในด้านการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์งาน และการให้ได้มาซึ่งตำแหน่งงานที่ตนเองรักและต้องการ หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงการมีความรัก ผูกพัน ภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาฯ มีทัศนคติที่ดีและสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้าได้อย่างเหมาะสม

 

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser