Home / ข่าวสาร / รศ.ดร. นิรันดร มาแทน ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม”

รศ.ดร. นิรันดร มาแทน ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม”

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 61 เวลา 10.00-13.00 น.
ศาสตราจารย์ น.สพ.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ที่ปรึกษาสภานักวิจัย เป็นประธานในการประชุมสภานักวิจัย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการสภานักวิจัย โดยมี ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการโอกาสนี้ รศ.ดร. นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ และเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม” จาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้ให้เกียรติบรรยาย ในกิจกรรม 10 minutes talk แก่คณะกรรมการผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser