Home / ข่าวสาร / ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย)

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย)

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย)
**ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**
รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวรายา รอดจิตต์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
รางวัลชมเชย
นางสาวรุ่งกานต์ ยังอภัย หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
นางสาวปวีณนุช ภักดีชน หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
**ประเภทนวัตกรรม**
รางวัลชนะเลิศ
นายชวรัตน์ ติวเถาว์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
ประเภทนานาชาติ
**รางวัลชนะเลิศ**
นางสาวนาเดีย เล๊ายีตา หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ของแต่ละประเภท จะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

อนึ่ง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นประจำทุกภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่เพื่อนนักศึกษา รุ่นน้อง และคณาจารย์ของแต่ละหลักสูตร

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser