Home / กิจกรรมนักศึกษา / หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ ในวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ ในวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561

 

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ ในวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 ได้จัดกิจกรรมภาคสนาม นำนักศึกษาทัศนศึกษา เยี่ยมชมกระบวนการทำงานของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎ์ธานี ซึ่งเป็นการบูรณาการเรียนการสอนในชั้นเรียนของรายวิชา EEE-411 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า #วิศวกรรมไฟฟ้า#วลัยลักษณ์

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser