Home / ข่าวสาร / นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 รอบภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 รอบภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                                                                                                                          นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 9,000 บาท จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) รอบภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 3 โครงงาน คือ
1. โครงงานผู้รอดชีวิตคนสุดท้าย พัฒนาโดยนายศิครินทร์ พูลสวัสดิ์ และนายกรชัย ใจตรง
2. โครงงานเครื่องหมุนซุงไม้อัจฉริยะ พัฒนาโดยนายนฤดม แซ่ม่า และนางสาวแพรผกา ปานยืน
3. โครงงานเครื่องวัดความถ่วงจำเพาะสารเคมี พัฒนาโดยนายอนุสรณ์ ถาวรพร และนางสาวณัฐญดา หิมคุณ
ทั้งนี้หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้สนับสนุนให้นักศึกษาที่ทำโครงงานทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา

Facebook Comments

About korrakot

ser