Home / กิจกรรมนักศึกษา / คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกันจัดโครงการโยธาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกันจัดโครงการโยธาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561

 

 

 

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกันจัดโครงการโยธาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561 ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการทาสีบริเวณขอบฟุตบาท ทาสีเส้นจราจร จุดจอดรถ แสดงให้ถึงการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และยังทำให้นักศึกษารู้จักการปรับตัวและสามารถทำงานเป็นทีมได้

Facebook Comments

About แวววรรณ อินทร์ขัน

ser