Home / กิจกรรมนักศึกษา / สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำนักศึกษา ปี3 ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทสยามมาสเตอร์คอนกรีตจำกัด อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำนักศึกษา ปี3 ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทสยามมาสเตอร์คอนกรีตจำกัด อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

      สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำนักศึกษา ปี3 ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทสยามมาสเตอร์คอนกรีตจำกัด อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการทำงานในสถานประกอบการจริง ทั้งเพิ่มพูนความรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาตนเองในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย

 

 

Facebook Comments

About korrakot

ser