Home / กิจกรรมสำนักวิชา / บริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ดมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

บริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ดมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

บริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ดมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

บริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด อำเภอเมืองจังหวัดตรัง โดยกรรมการผู้จัดการ คุณชัชชม เหล่าฤทธิไกร ซึ่งได้มีความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาอย่างต่อเนื่อง ได้มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นจำนวนเงิน 72,000 บาทต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 288,000 บาท ทั้งนี้ในงานคณบดีพบนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้ให้การต้อนรับ คุณธินยา ชัยแก้ว ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด ซึ่งได้เดินทางมาพูดให้ความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิด ในการทำงานให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน ซึ่งได้จัดสรรให้กับนักศึกษาที่เรียนดีในทุกสาขาวิชาของสำนักฯ ซึ่งประกอบด้วย

  1. นายนพรัตน์ แสงทอง (วิศวกรรมวัสดุ)
  2. นายชนาธิป จันทร์กลิ่น (วิศวกรรมวัสดุ)
  3. นายธนพนธ์ เพ็ชร์ดวงจันทร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  4. นายพีรพล ราชรักษ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  5. นางสาวมูรณี หนิหมะ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  6. นายศิครินทร์ พูลสวัสดิ์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  7. นายมูฮัมหมัดมัฮดี ขะรีทัดมา (วิศวกรรมโยธา)
  8. นางสาวชนัทฎา พันเจริญ (วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ)
  9. นายพิเชษฐ ชาติเชื้อ (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
  10. นางสาวญนันทิยา แก้วเมือง (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

 

ทั้งนี้ขณะนี้ได้มีกลุ่มบริษัทที่อยู่ในความร่วมมือกับหลักสูตรต่างๆของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรได้ร่วมมอบทุนการศึกษาแล้วจำนวน 4 บริษัท เป็นจำนวนเงินกว่า 500,000 บาท โดยจะนำเข้ากองทุนการศึกษาจากงานวิจัยและบริการวิชาการของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เพื่อจัดสรรให้กับนักศึกษาที่เรียนดีของสำนักวิชาต่อไป

 

Facebook Comments

About korrakot

ser